Get Adobe Flash player

Decorative Vases

White Smokey Swirl Patterned Vase
16" x 6"